Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu
Regulaminy i procedury

REGULAMINY:

Regulamin organizacji wycieczek

PROCEDURY

Procedura postępowania w sytuacjach, gdy rodzice odmawiają współpracy ze szkołą

Procedura postępowania w przypadku pozostania dziecka  po zakończeniu pracy świetlicy

Procedura dotycząca wypadku ucznia

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń pod wpływem alkoholu lub narkotyków

Procedura postępowania w przypadku próby samobójczej, samookaleczenia, samobójstwa ucznia

Procedura postępowania w przypadku śmierci w rodzinie ucznia (np. rodzica)

Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk

Procedura w przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji 

Procedura postępowania w sytuacji nagłego zachorowania ucznia

Procedura postępowania w sytuacji palenia papierosów przez ucznia na terenie szkoły

Procedura postępowania dotycząca aktów wandalizmu na terenie szkoły

Procedura postępowania w przypadku cyfrowego nękania ucznia

Procedura postępowania w przypadku dopuszczenia się przez uczniów przemocy rówieśniczej

Procedura postępowania w przypadku posiadanie przez uczniów niedozwolonych przedmiotów na terenie szkoły

Procedura postępowania w przypadku znieważenia nauczyciela

Procedura postępowania w sytuacji bójki między uczniami na terenie szkoły

Procedura postępowania w sytuacji kradzieży na terenie szkoły

Procedura postępowania w sytuacji pozaszkolnej przemocy wobec ucznia

Procedura postępowania wobec obcych osób przebywających na terenie szkoły

Procedura postępowania, gdy na terenie szkoły znajduje się podejrzana substancja/przedmiot

Procedury postępowania w przypadku wykrycia/znalezienie bomby (podejrzanego przedmiotu)

Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej ucznia

Procedura przeniesienia ucznia do równoległej klasy

Procedura informowania wychowawcy o nieobecności ucznia

Procedura usprawiedliwiania nieobecności

Procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

Procedura – nauczanie indywidualne (plik .pdf)

Procedura – nauczanie indywidualne (plik .doc)

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia – procedura

Procedura dotycząca zakłócania toku lekcji lub innych zajęć

Procedura postępowania w przypadku korzystania przez ucznia z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć szkolnych

Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia lekcji lub innych zajęć w szkole przez ucznia

Procedura postępowania w przypadku wagarów lub samowolnego opuszczania terenu szkoły, także podczas przerw

Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia bombowego

Postępowanie w sytuacji otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego

Procedura postępowania po zakończeniu trwania kryzysu

Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego – UŻYCIE BRONI PALNEJ NA TERENIE SZKOŁY

Procedura postępowania w przypadku ewakuacji szkoły

Procedura postępowania w przypadku pożaru w budynku szkoły

Procedury dotyczące otrzymania informacji o podłożeniu bomby

Procedury na wypadek wtargnięcia napastników do obiektu/sali lekcyjnej

Procedury postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika

Procedury postępowania po wybuchu bomby

Procedura niebieskiej karty

Procedura dotycząca zakładania kontrolki

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka

Procedura postępowania przy przyjmowaniu ucznia

 

Skip to content