Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu
Nabór

Kochane Pierwszaki, drodzy Rodzice.

28.08.2024 w godzinach 17.00 – 19.00 zapraszamy Was oraz Waszych Rodziców na spotkanie z Dyrekcją oraz Waszymi Wychowawcami. 

Przygotowaliśmy dla Was ciekawe zabawy. Jakie? To niespodzianka.

Już nie możemy się doczekać spotkania z Wami. Do zobaczenia 😊

Dyrekcja oraz Wychowawcy

Drodzy Rodzice!

Kochane przyszłe Pierwszaki!

Minął kolejny etap rekrutacji. Większość z Was już cieszy się przyjęciem do naszej szkoły.

Dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzacie – nie możemy się doczekać spotkania z Wami. Pierwsza taka okazja będzie już w czerwcu!

Serdecznie zapraszamy Was do wspólnej zabawy w czasie szkolnego festynu, który właśnie odbędzie się w sobotę 15 czerwca 2024r. od godziny 12:00 na terenie naszej szkoły.

Będzie wiele bardzo ciekawych atrakcji i przy okazji możliwość zwiedzenia niektórych zakamarków szkolnego budynku.

Miło będzie się z Wami zobaczyć!!


Tradycyjnie na spotkania zapraszamy Was również na koniec sierpnia. Szczegóły podamy w terminie późniejszym. Organizujemy wówczas zebranie informacyjne dla rodziców oraz spotkanie integracyjne dla dzieci, które poznają swoich wychowawców oraz koleżanki i kolegów w nowych klasach.

Do zobaczenia wkrótce!

Dyrekcja i grono pedagogiczne SP3

Drodzy Rodzice!

Rekrutacja na rok szkolny rozpocznie się 22.04.2024 r. o godzinie 8:00.

Nabór będzie odbywał się  drogą elektroniczną pod adresem: http://nabor.pcss.pl.

Zostanie wówczas udostępniony na naszej stronie link do wypełnienia zgłoszenia w systemie elektronicznym.

W przyszłym roku szkolnym 2024/2025 będziemy realizować w klasach pierwszych następujące innowacje z możliwością przedłużenia ich w kolejnych latach szkolnych:

 • INNOWACJA MATEMATYCZNO – SPORTOWA: „W królestwie liczb i sportu – myślę, liczę, gram. Edukacja matematyczna ze sportem”

Celem tej innowacji jest rozwijanie u uczniów umiejętności logicznego myślenia, obiektywizmu i dostrzeganie piękna matematyki, przez dociekliwe rozwiązywanie problemów, dostrzeganie zasad i analogii oraz krytycznego podejścia do otrzymanych wyników rozwiązań. W klasie realizującej tę innowację będą, oprócz koła matematycznego, organizowane zajęcia  szachowe, które pomogą dzieciom w rozwijaniu myślenia strategicznego, wyobraźni przestrzennej, cierpliwości, wytrwałości, umiejętności radzenia sobie ze stresem, szacunku dla przeciwnika, a także umiejętności pogodzenia się z ewentualną porażką. W kolejnych latach planowane są dodatkowe zajęcia sportowe ze szczególnym uwzględnieniem siatkówki.

Dzięki innowacji uczniowie odkryją, że zarówno matematyka, szachy jak i siatkówka mogą być ciekawą przygodą.

Innowacja będzie realizowana poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć: 

– Koło matematyczne – 1 godzina tygodniowo;

– Koło szachowe – 2 godziny tygodniowo;

– od klasy 2. – 2 godziny zajęć sportowych.

 • INNOWACJA TWÓRCZO – PRZYRODNICZA: „Kreatywni Przyrodnicy”

Innowacja polega na pogłębianiu przez dzieci wiadomości i umiejętności, rozwijaniu kreatywności na bazie obserwacji przyrody. Ponadto skierowana jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje manualne umiejętności poprzez realizację Treningu Kreatywnego Rozwoju, który zakłada, że natura jest największą inspiracją. Dzieci, poprzez poznawanie różnych form artystycznego wyrazu, takich jak plastyka, teatr, ruch, bajka i bajko-tworzenie czy kreatywne muzykowanie, będą mogły bardziej dostrzec piękno przyrody, a pracując na zajęciach z TKR na surowych i naturalnych materiałach dowiedzą się o malarzach, dziełach i technikach plastycznych. Rozmaite działania, wycieczki, warsztaty, lekcje outdoorowe pomogą uczniom poznawać różnorodne procesy zachodzące w przyrodzie, a także rozwijać ich kreatywność i zainteresowania.

Innowacja będzie realizowana poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć:

– Koło przyrodnicze – 1 godzina tygodniowo;

– Trening Kreatywnego Rozwoju  – 1 godzina tygodniowo.

 • INNOWACJA JĘZYKOWO – PRZYRODNICZA: „Kocham zieleń – I love greenery”

Innowacja skierowana jest do uczniów, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę z zakresu języka angielskiego oraz przyrody.

Poprzez różnorodne działania, wycieczki, warsztaty a szczególnie w czasie codziennych zajęć szkolnych, uczniowie będą odkrywać otaczający świat, jednocześnie poznając słownictwo zarówno polskie jak i angielskie, tak by mogli w sposób jak najbardziej naturalny osłuchać się z językiem obcym, co w przyszłości otworzy im drogę do kariery, podróżowania i osobistego rozwoju. Nauka języka angielskiego w poszerzonym zakresie, będzie bazować na słownictwie codziennym, bliskim dzieciom podanym w przystępnej i atrakcyjnej formie tj. piosenki, gry i zabawy. Uczniowie będą mogli również na wiele sposobów rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności przyrodnicze, kształtować świadomy szacunek do różnorodnych form życia,  odpowiedzialność za zmiany w środowisku, aktywne i właściwe postawy ekologiczne wobec otaczającego nas świata.

Innowacja będzie realizowana poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć:

– Koło przyrodnicze – 1 godzina tygodniowo;

– nauka języka angielskiego wpleciona zostanie w zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej.

Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do klasy z konkretną innowacją, prosimy o dopisek nazwy innowacji 

na papierowej wersji wniosku rekrutacyjnego lub przesłanie informacji drogą elektroniczną na adres: sekretariat@3swarzedz.pl

(prosimy o podanie: imię i nazwisko dziecka, nazwa innowacji oraz w temacie wiadomości: Rekrutacja 2024/2025).

Na przyjęcie do klasy z daną innowacją będzie miała wpływ kolejność składania wniosków w wersji papierowej lub przez informację mailową.

Jest możliwość wpisania prośby o przypisanie dziecka do tej samej klasy co wskazane inne dziecko (koleżanka lub kolega), ale wpisy te nie są zobowiązujące dla komisji rekrutacyjnej – będą rozpatrywane w miarę możliwości.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej zasadami rekrutacyjnymi.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

W roku szkolnym 2024/2025 obowiązek szkolny rozpoczynają dzieci urodzone w 2017 roku.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko urodzone w 2018 roku, jednak pod warunkiem, że:

  • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym (2023/2024),

albo

  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły, na podstawie ZGŁOSZENIA rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci na WNIOSEK rodziców do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

 •  
   1. Rodzice dziecka składają wniosek ze wskazaniem maksymalnie trzech wybranych szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej placówki. Szkoła umieszczona na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.
   2. Rodzice/opiekunowie prawni:
    • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej i podpisują go podpisem elektronicznym,

  lub

   • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, drukują go i po podpisaniu składają w szkole pierwszego wyboru.
  1. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XVIII/238/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r. (informacja poniżej).


  Szczegółowe zasady znajdują się tutaj.

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

od 22 kwietnia 2024 r., godz. 8:00
do 6 maja 2024 r., godz. 16:00

Wypełnienie zgłoszenia w systemie elektronicznym i złożenie w szkole podstawowej – dotyczy kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej, którzy wybierają szkołę obwodową.
Wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym i złożenie w placówce wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – dla kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej spoza obwodu szkoły oraz dla kandydatów do klasy pierwszej integracyjnej.

od 7 maja 2024 r.

do 9 maja 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

10 maja 2024 r., godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

od 10 maja 2024 r., godz. 12:00

do 17 maja 2024 r., godz. 16:00

Potwierdzenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.

21 maja 2024 r., godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych szkół podstawowych.

KRYTERIA REKRUTACYJNE

Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący przyjęte Uchwałą Nr XVIII/238/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r. 

 Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

l.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty

1

Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły

20 pkt.

oświadczenie

2

Kandydat zamieszkały na terenie Gminy Swarzędz

15 pkt.

oświadczenie

3

Wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej

10 pkt.

oświadczenie

4

Kandydat, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Gminie Swarzędz – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko

5 pkt.

oświadczenie

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Burmistrz w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji.

Nabór do oddziału integracyjnego odbywać się będzie w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu.

Zgodnie z art. 155. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

Powyżej zamieszczone informacje dotyczące rekrutacji znajdują się również na stronie UMiG Swarzędz

Skip to content