Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu
Nabór

Kochane Pierwszaki, drodzy Rodzice.

Przypominamy – 30.08.2023 w godzinach 17.00 – 19.00 zapraszamy Was oraz Waszych Rodziców na spotkanie z Dyrekcją oraz Waszymi Wychowawcami. 

Przygotowaliśmy dla Was ciekawe zabawy: sportowe, logopedyczne, z chustą Klanza oraz plastyczne.

Już nie możemy się doczekać spotkania z Wami. Do zobaczenia 😊

Dyrekcja oraz Wychowawcy

Kochane Pierwszaki, Drodzy Rodzice!

30 sierpnia o godz. 17.00 zapraszamy Was wraz z rodzicami na spotkanie z dyrekcją i Waszymi nowymi wychowawcami.

Chcemy, byście mogli lepiej nas poznać  i przygotować się do rozpoczęcia nauki w naszej szkole.

Szczegóły przekażemy z odpowiednim wyprzedzeniem. Prosimy obserwować wpisy w tej zakładce.

Już nie możemy doczekać się spotkania z Wami.😍

 

Do zobaczenia…

Dorota Świerczyńska, dyrektor

 

WYPRAWKA DLA KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

– ryza papieru białego – A4 do ksero;
– zeszyty w 3 linie z czerwonymi lub pogrubionymi liniami format A4 (zeszyty można zakupić np. w Dealz, Pinokio, szkolnezakupy.pl itp.);
– zeszyty w kratkę (do matematyki – 32 kartkowy, j. angielskiego oraz religii);
– blok rysunkowy kolorowy A4;
– blok techniczny kolorowy A4 oraz blok techniczny biały A4;
– 2 kleje w sztyfcie;
– plastelina;
– pastele;
– pisaki (flamastry);
– farby plakatowe;
– kubki, podkładki do malowania farbami, pędzelki (min. 3 sztuki różnej grubości);
– teczka z gumką A4 (na karty pracy, prace domowe itp.);
– chusteczki higieniczne w pudełku;
– chusteczki wilgotne;
– zmienne obuwie;
– obuwie sportowe z jasną podeszwą, spodenki i koszulka na wf.

 

Piórnik:
– 2 ołówki;
– 2 gumki do ścierania;
– temperówka z pojemnikiem;
– linijka;
– nożyczki;
– kredki ołówkowe;
– długopis (może być zmazywalny).

Prosimy, aby wszystkie rzeczy dzieci były podpisane imieniem i nazwiskiem!

Jesteśmy szkołą, dla której ważny jest rozwój talentów naszych uczniów.  Jednym z naszych głównych celów jest wsparcie dzieci w „rozwijaniu skrzydeł”-  odkrywaniu ich pasji, talentów i rozwijaniu naturalnej ciekawości świata.

W ubiegłych latach, w ramach innowacji pedagogicznej, przy poparciu UMiG Swarzędz, utworzyliśmy klasy rozwijające zainteresowania uczniów: szachową, robotyczną, przyrodniczą i artystyczną.  Opinie uczniów i rodziców pokazują jednoznacznie, że był to krok w dobrą stronę.

KLASY I  – 2023/2024

W nadchodzącym roku szkolnym planujemy utworzyć cztery klasy pierwsze. Dla dwóch klas zaplanowaliśmy innowacje pedagogiczne dla pozostałych inne zajęcia rozwijające zainteresowania. Dzieci  mogą korzystać w naszej szkole z licznych dodatkowych zajęć: artystycznych, sportowych, warcabowych, robótek ręcznych i rekreacyjnych. Poznają świat podczas różnorodnych wycieczek i lekcji poza murami szkoły w najbliższej okolicy oraz w dalszych zakątkach kraju i Europy. Niezależnie od innowacji, wykorzystujemy roboty i nowoczesne wyposażenie dostępne w naszej szkole we wszystkich klasach, zarówno w czasie zajęć lekcyjnych jak i poza nimi. Wykwalifikowana kadra nauczycieli organizuje  ciekawe zajęcia lekcyjne i dodatkowe oraz stara się dostosować wymagania do potrzeb i możliwości dzieci. Lekcje dla klas 1-3 są organizowane w dwóch zmianach. Uczniowie z pierwszej zmiany zaczynają zajęcia o 8:00 i kończą nie później niż o 12:20. Druga zmiana zaczyna lekcje zazwyczaj o 10:45 i kończy o 15:00. Wszystkie dzieci mogą korzystać z opieki świetlicy szkolnej od godz. 6:30 do 16:30.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!

 

Klasa 1a – Innowacja matematyczno-informatyczna: „Z robotami idę w świat”

Do klasy 1a zapraszamy dzieci zainteresowane rozwijaniem umiejętności kodowania, programowania oraz elementami robotyki. Podczas dodatkowych zajęć z innowacji uczniowie będą korzystać m. in. z Ozobotów, robotów Codey, Jimu, mat do programowania. To szkolne wyposażenie, umiejętnie wykorzystywane przez nauczycieli, dostarczy dzieciom wiele radości i zabawy, jednocześnie zachęci do kreatywnego działania. Uczniowie, dzięki wprowadzeniu różnych technik zdobywania wiedzy dostosowanych do ich wieku, będą rozwijać myślenie logiczne, algorytmiczne oraz poszerzać pasje związane z kodowaniem i rozwiązywaniem problemów nie tylko matematycznych.
W tej klasie przewidziana jest dodatkowa godzina zajęć z matematyki, kodowania („Kodowanie na dywanie”) oraz robotyki.

 

Klasa 1 c – Innowacja przyrodniczo – artystyczna „Przyrodnicza mozaika”

Do klasy 1c serdecznie zapraszamy dzieci otwarte na zgłębianie tajemnic przyrody, które pragną rozwijać również swoje talenty artystyczne i językowe. Dla nich w sposób szczególny przewidziane są różnorodne twórcze działania, doświadczenia, lekcje poza murami szkoły, wycieczki, warsztaty, współpraca z instytucjami kultury, tak, by jak najbardziej zaciekawić małych odkrywców otaczającym ich światem. Uczniowie będą podczas zajęć korzystać również z pracowni biologicznej, zewnętrznej sali przyrodniczej (otwarcie wkrótce). Dzięki dodatkowej godzinie języka angielskiego dzieciaki szybciej pokonają bariery językowe. Na zajęciach plastycznych poznają i zastosują różne techniki, w sposób szczególny będą mogli wykorzystać długopisy 3D.
Klasa 1c będzie miała dodatkową godzinę zajęć z przyrody, plastyki i języka angielskiego.

 

W klasach 1 b i 1 d proponujemy dodatkowe zajęcia nauki gry w szachy oraz kodowania.

UWAGA:

  • Przy zapisach do klas z innowacjami decyduje, poza rejonizacją, kolejność zgłoszeń (dostarczenie wypełnionego formularza w wersji papierowej do szkoły) oraz podział 50/50 według płci.
  • Sugestie Rodziców związane z przydziałem do poszczególnych klas, dotyczące np. wychowawcy, koleżanek, kolegów są dla nas bardzo cenne, ale nie wiążące.
  • Ewentualne informacje o wyborze klasy prosimy umieścić w punkcie „Informacje o dziecku” na wydrukowanym i podpisanym formularzu naboru, który dostarczają Państwo do skrzynki podawczej przed wejściem głównym do szkoły w terminie od 1.03.2023 do 15.03.2023.

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Nabór trwa od 1 marca 2023 r., godz. 8:00 do 15 marca 2023 r., godz. 15:00

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SWARZĘDZ

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych oparte są na ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz Uchwale Nr XVIII/238/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I odbywać się będzie drogą elektroniczną. Zgłoszenia (dot. kandydatów z obwodu szkoły) i wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedza następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Nabór elektroniczny dotyczy:

– dzieci 7 letnich (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,

– dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

W przypadku dzieci 6 letnich (urodzone w roku 2017) prosimy rodziców o bezpośredni kontakt z placówką. Warunkiem brania udziału w rekrutacji dziecka jest odbycie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym lub posiadanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący przyjęte Uchwałą Nr XVIII/238/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

 

l.p. Kryterium Liczba punktów Dokumenty
1 Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły 20 pkt. oświadczenie
2 Kandydat zamieszkały na terenie Gminy Swarzędz 15 pkt. oświadczenie
3 Wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej 10 pkt. oświadczenie
4 Kandydat, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Gminie Swarzędz – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 5 pkt. oświadczenie

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Burmistrz w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji.

Nabór do oddziału integracyjnego odbywać się będzie w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu.

Zgodnie z art. 155. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

Skip to content