Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu
Pedagog specjalny

mgr Patrycja Worotnicka

Godziny pracy:

PONIEDZIAŁEK – 8:45 – 15:00 

WTOREK – 8:00 – 14:20 

ŚRODA – 7:50 – 13:00 

CZWARTEK – 7:50 – 13:00 

PIĄTEK – 9:45 – 15:00

Zadania pedagoga specjalnego:

  • Prowadzenie badań i wszelkich działań mających na celu diagnozowanie uczniów pod kątem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
  • Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
  • Diagnozowanie sytuacji wychowawczej uczniów.
  • Działania profilaktyczne podejmowane z zakresu profilaktyki uzależnień oraz innych problemów dzieci i młodzieży
  • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania. To także inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym.
  • Prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
  • Zapewnienie pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
  • Wspieranie nauczycieli, wychowawców oraz szkolnych specjalistów w zakresie rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów.
Skip to content