Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu
Dostępność

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.3swarzedz.pl.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 1 września 2020r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1 listopada 2022r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
  • filmy nie posiadają napisów,
  • część wstawionych grafik nie posiada opisu.
STRONA POSIADA NARZĘDZIA UŁATWIEŃ DOSTĘPU:

(ikonka po prawej stronie witryny)

  • powiększenie tekstu,
  • zmiana kontrastu,
  • ustawienie jasnego tła,
  • podświetlane linki,
  • ustawienia czytelnej czcionki,
  • możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 30 października 2021r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników szkoły.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

sekretariat szkoły: sekretariat@3swarzedz.pl

telefon: 618174950

KAŻDY MA PRAWO DO:
  • wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu,
  • można także zażądać udostępnienia informacji przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
  • sposób kontaktu,
  • sposób przedstawienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępniania w formie alternatywnej.

Rozpatrzenie żądania powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe powinno się  niezwłocznie poinformować  o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od strony wschodniej – naprzeciwko Przedszkola Nr 2 „Miś Uszatek”, prowadzą do niego schody wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych.

Na terenie szkoły brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Budynek jest dwupiętrowy, nie posiada wind.

W budynku na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Skip to content