Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu
Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

Witaj na stronie Szkolnego Doradcy Zawodowego!

Witamy na Naszej stronie wszystkich młodych, kreatywnych ludzi chcących zdobyć wiedzę oraz umiejętności pomocne w odnalezieniu swojej drogi zawodowej!!!!!

Jeżeli nie możesz znaleźć swojej życiowej drogi zawodowej i potrzebujesz pomocy w tym zakresie

ZAPRASZAMY
DO
SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO!!!

PREORIENTACJA ZAWODOWA

Działalność obejmująca dzieci w okresie przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej, polegająca na zapoznawaniu uczniów z wieloma dziedzinami pracy zawodowej, problemami pracy ludzkiej, pomocy w zdobywaniu wiadomości o zawodach, główny ciężar jej działalności spoczywa na rodzinie i szkole.

 

ORIENTACJA ZAWODOWA

To zadanie pedagogiczne polegające na pomaganiu uczniom w dokonywaniu wyboru szkoły, dalszego kierunku uczenia się (również zawodowego), możliwie najlepiej odpowiadającego zdolnościom i zamiłowaniom każdego z nich. (I. Janiszewska)

 

PORADA ZAWODOWA

Porada dotycząca wyboru zawodu, może być opracowana przy wykorzystaniu testowania sprawności i  uzdolnień, psychologicznej oceny osobowości, motywacji, celów życiowych, itp. Zasadniczo ma dotyczyć zawodu optymalnego dla danej jednostki.

PORADNICTWO

Forma pomocy lub działanie społeczne polegające na przekazywaniu rad, porad, informacji itp. jednej jednostce będącej  w sytuacji problemowej (radzącemu się) przez drugą (doradcę), ale także interakcja międzyosobowa o charakterze pomocowym, jak również działalność zorganizowana, prowadzona w instytucjach (poradniach).

INFORMACJA ZAWODOWA

To suma użytecznych dla odbiorcy sygnałów, które służą przekazywaniu lub gromadzeniu wiadomości, w tym przypadku zawodowych. K. Lelińska ze względu na rodzaj treści wyróżnia następujące rodzaje informacji: informacje ogólne, o zawodach i o sobie (radzący się)

 

WYBÓR ZAWODU

Nie stanowi go pojedynczy akt decyzyjny, a proces, który trwa w czasie i odnosi się do rozwoju zawodowego.

ORIENTACJA ZAWODOWA

Stanowi całokształt celowych, systematycznych i długotrwałych zabiegów wychowawczych, mających pomóc młodzieży w samodzielnym, właściwym i  uzasadnionym wyborze zawodu. Obejmuje działania szkoły, rodziców i innych osób, grup i instytucji uczestniczących w przygotowaniu młodzieży do wyboru zawodu (W. Rachalska)
ISTOTA DORADZTWA ZAWODOWEGO

Doradztwo zawodowe jest procesem pomagania ludziom w osiąganiu lepszego zrozumienia siebie samego w relacji do rodzaju pracy i środowiska pracy, do wyboru zawodu i ścieżki edukacyjnej i właściwego dostosowania zawodowego.

CEL DORADZTWA

 Celem jest udzielanie porad klientom w zakresie:

 • Ich możliwości i zainteresowań w odniesieniu do dostosowania zawodowego i przydatności zawodowej
 • Możliwości zawodowych na rynku pracy
 • Warunków ekonomicznych określonych prac i zawodów
 • Przeciwwskazań i szczególnych wymagań z punktu widzenia minimalnego i najlepszego poziomu dostosowania zawodowego
 • Sposobów poszukiwania pracy
 • Sposobów kontaktowania się z pracodawcą
DORADCA ZAWODOWY:
 • udziela pomocy w formie porad młodzieży przy wyborze zawodu, kierunku kształcenia,
 • współpracuje z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów;
 • posiada wiedzę z zakresu mechanizmów rynku pracy, zawodoznawstwa,
 • pomaga podejmować decyzje dotyczące kariery zawodowej,
 • pomaga w odnajdywaniu się w trudnej sytuacji poszukiwania pracy,
 • pomaga w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych,
 • pomaga w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • współpracują z innymi instytucjami rynku pracy (firmy szkoleniowe, szkoły, urzędy pracy, stowarzyszeniami, poradniami, firmami)
WAŻNE LINKI DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI W RAMACH DORADZTWA ZAWODOWEGO

AKTUALNOŚCI:

Noc Zawodowców 2020

Skip to content